02/19/2020 - 16:49

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΈΡΓΟΥ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ)- ΝΕΑ ΦΑΣΗ» ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», (Α.Π. 620/06/2020 )

                                     ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΈΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ1 «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ 4 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΈΞΟΔΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΎΛΗ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ» , ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ)- ΝΕΑ ΦΑΣΗ» ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002212

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

1 μήνας από την ανάρτηση του σχετικού συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

620/6/2020

CPV :

30192700-8

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :

                                                                   -

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :

04/03/2020, ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00 π.μ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Έως 03/03/2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ.

 

                                                             

Related files