12/03/2019 - 12:11

Συμβάσεις Χρηματοδότησης Σχολικών Επιτροπών

Για  την χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών, οι οποίες θα καταβάλλουν τις αμοιβές των καθαριστών/καθαριστριών στα σχολεία Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης, που δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις (ΙΔΑΧ), θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

 1. Μετά την επεξεργασία των απαιτούμενων στοιχειών που υποβλήθηκαν και την διασταύρωση με συμπληρωματικά στοιχεία, σας γνωστοποιούμε ότι έχουν καταρτιστεί οι Συμβάσεις χρηματοδότησης, μεταξύ Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και των αντίστοιχων Σχολικών Επιτροπών, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.inedivim.gr/sxolikesepitropes/.
 2. Στις συμβάσεις χρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών, περιλαμβάνονται οι αμοιβές των καθαριστριών, όπως ορίζονται στην με αρ. 71394/Υ1/14-5-2019 ( ΦΕΚ 1673/14-5-2019 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) Κ.Υ.Α Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για τις αίθουσες κλασικού και για τις αίθουσες ολοημέρου, τις αντίστοιχες ασφαλιστικές - εργοδοτικές εισφορές, για το σύνολο των σχολείων της ευθύνης τους, που δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις (ΙΔΑΧ) και του  Ν.4618/2019   ΦΕΚ 89/10-06-2019 ΤΕΥΧΟΣ Α΄. άρθρο εικοστό έβδομο.
 3. Το ποσό θα καταβληθεί σύμφωνα με την ροή χρηματοδότησης από το Υπουργείο, με απευθείας πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό της κάθε Σχολικής Επιτροπής, όπως προβλέπεται στην Σύμβαση.

  Τηλέφωνα  Επικοινωνίας:  

   213 131 4588, 4595 (Λογιστήριο ΙΝΕΔΙΒΙΜ) σχετικά με τη     χρηματοδότηση.

        2131314629,4671 για διοικητική στήριξη.

        e-mail: sxolikesepitropes@inedivim.gr

        Ιστοσελίδα: http://www.inedivim.gr/sxolikesepitropes

 1. Επισημαίνουμε ότι η διαδικασία εκτύπωσης της Σύμβασης θα γίνει αποκλειστικά από τις     Σχολικές Επιτροπές. Τα δύο πρωτότυπα των συμβάσεων θα υπογραφούν και θα σφραγιστούν με τη σφραγίδα της Σχολικής Επιτροπής, από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και θα αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ίδρυμα  Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης,

Αχαρνών 417  & Κοκκινάκη

Τ.Κ. 111 43 ΑΘΗΝΑ

Ομάδα Διοικητικής Στήριξης Σχολικών Επιτροπών

 

Επισυναπτόμενα και συραμμένα στη μία εκ των δύο συμβάσεων θα πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά, όπως αναφέρεται και στην σύμβαση:

 • Φωτοτυπία της πιο πρόσφατης απόφασης του Δήμου από την οποία προκύπτει ο ορισμός του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής .
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της Τράπεζας από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ και ο δικαιούχος.
 • Βεβαίωση απογραφής των απασχολούμενων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών &  καταβολής των αμοιβών τους μέσω αυτής .(ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!! ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ ), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον Προέδρο της Σχολικής Επιτροπής.

 

 1. Παρακαλούμε,  να δοθεί η δέουσα προσοχή στην αυστηρή τήρηση της ως άνω διαδικασίας, έτσι ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση στην χρηματοδότηση.

Επίσης, θα πρέπει να ελεγχθούν με προσοχή τα στοιχεία της σύμβασης, πριν την υπογραφή της,  (αριθμός απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, όνομα Προέδρου, ΑΦΜ Σχολικής Επιτροπής, αριθμός λογαριασμού Τραπέζης, ΙΒΑΝ). Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά με τα πραγματικά στοιχεία, παρακαλούνται οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών, να διορθώσουν χειρόγραφα τα στοιχεία αυτά πάνω στη σύμβαση και δίπλα στην διόρθωση να μονογράψουν και να σφραγίσουν. (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΟΧΙ ΧΡΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ).

Σας επισημαίνουμε ότι δεν μπορείτε να προβείτε σε καμία αλλαγή του ποσού.

Σε περίπτωση που η Σχολική Επιτροπή έχει νόμιμα εξουσιοδοτήσει κάποιο άλλο μέλος του Σώματος, πλην του Προέδρου, για να υπογράψει τη σύμβαση, τότε τη σύμβαση θα πρέπει να συνοδεύει το Πρακτικό της Σχολικής Επιτροπής με το οποίο εξουσιοδοτείται το μέλος αυτό.

 1. Μετά την υπογραφή των συμβάσεων χρηματοδότησης και από τον Πρόεδρο Δ.Σ. του  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., θα επιστραφεί στην κάθε Σχολική Επιτροπή από τις Υπηρεσίες του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ένα πρωτότυπο.
 1. Παρακαλούνται οι Σχολικές Επιτροπές που δεν έχουν ανταποκριθεί στο με αριθ.604/282/27535/26-08-2019 έγγραφό μας να αποστείλουν άμεσα τα απαραίτητα δικαιολογητικά  η να προβούν στις σχετικές διορθώσεις .
 1. Για  ενημέρωση σας, αναφορικά με την παρακολούθηση της χρηματοδότησης και την καταβολή των ποσών παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ/Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.