09/28/2018 - 16:13

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ( Α.Π. 621/35/2018 )

                              ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

621/35/2018

CPV :

79713000-5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

63.100,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ / ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :

26/10/2018, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12.00 μ.μ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Έως 22/10/2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17.00