01/05/2018 - 13:59

Ενημέρωση σχετικά με δημοσιεύματα

Με αφορμή τη πρόσφατη αρθογραφία (Ρεπορτάζ με γενικό τίτλο «Τριτοκοσμικές συνθήκες» στην Εφημερίδα των Συντακτών στις σελίδες 1, 20, 21 και 22 με  ημερομηνία έκδοσης 3-1-2018 και ακόμη Έρευνα της‘’Εφ.Συν.’’σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη & Ιωάννινα στην efsyn.gr  με τίτλο «Ανθρώπινη διαβίωση ή αγώνας για επιβίωση» με ημερομηνία 3-1-2018), καθώς και άλλα δημοσιεύματα σχετικά με την κατάσταση των Φοιτητικών Εστιών και γενικότερα την φοιτητική μέριμνα που αφορούν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και το έργο του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος οφείλει να επισημάνει τα ακόλουθα :

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι αρμοδιότητες του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. επί του παρόντος σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την οικονομική διαχείριση και την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών Φοιτητικών και Σπουδαστικών Εστιών, και όχι με τις αρμοδιότητες και ευθύνες αποτελεσματικής λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισής τους. Επισημαίνεται δε ότι, στις Φοιτητικές Εστίες οικονομικής διαχείρισης Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν περιλαμβάνονται ολωσδιόλου οι Εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Κνωσό και οι Εστίες του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Για το λόγο αυτό και το Διοικητικό Συμβούλιο  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προκειμένου να συνδράμει με κάθε τρόπο στην πρόληψη και αντιμετώπιση των πολυποίκιλων και σοβαρών θεμάτων, έχει αποστείλει προς όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα την Απόφασή του  (ΑΔΑ: ΩΞΦΠ46ΨΖΣΠ-ΛΛΨ),  η οποία κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας ορίζει επακριβώς τη διαδικασία υλοποίησης των σχετικών αιτημάτων προς το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Κατά συνέπεια, υπογραμμίζεται και εξάγεται ως συμπέρασμα ότι η ευθύνη της οργάνωσης, λειτουργίας, διαχείρισης, συντήρησης και εκσυγχρονισμού των υποδομών ανήκει εξ ολοκλήρου στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς από την κείμενη νομοθεσία εκλείπει από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η σχετική αρμοδιότητα.

Συνεπώς όσον αφορά στα θέματα οικονομικής διαχείρισης της φοιτητικής μέριμνας, η διαδικασία υλοποίησης τους από μεριάς του Ιδρύματος περιλαμβάνεται σαφώς στην εν λόγω Απόφαση, η οποία εφόσον εφαρμόζεται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα θα μπορούσε τότε να εξασφαλίζει κατάλληλη και αποτελεσματική κάλυψη των σχετικών αναγκών.                                                                                 

Για το Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

     Ο Πρόεδρος

       Δ. Ζέρβας