11/06/2023 - 12:40

Δημόσια Διαβούλευση της Υπηρεσίας : ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ανακοινώνει τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης που αφορά σε Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Άνω των Ορίων Διαγωνισμό για την Υπηρεσία : «ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ », σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 11340/667/01-11-2023 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ:Ψ44Θ46ΨΖΣΠ-ΘΩΨ), και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση παρατηρήσεων / προτάσεων επί των Τεχνικών Προδιαγραφών που θα αποτελέσουν παράρτημα της Διακήρυξης, οι οποίες επισυνάπτονται σε μορφή αρχείου “pdf”.
Οι παρατηρήσεις, προτάσεις ή και τα σχόλια που υποβάλλονται στη διαβούλευση θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα, με αναφορά της συγκεκριμένης ενότητας, παραγράφου ή και υποπαραγράφου στην οποία αναφέρονται, με πλήρη τεκμηρίωση. Επίσης, πρέπει να δίνονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα (Επωνυμία, e-mail) που υποβάλει σχόλιο / παρατήρηση / πρόταση.
Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του Τεύχους Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση.
Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται και στην ιστοσελίδα του I.NE.DI.BI.M, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.inedivim.gr