07/04/2023 - 15:55

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΙΧΜΕΣ BUSINESS SUITE

ΑΦΗ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ /
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΙΧΜΕΣ
BUSINESS SUITE
ΔΙΑΡΚΕΙΑ :                           ΈΝΑ (1) ΈΤΟΣ
ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :                               621/11/2023
CPV :                              72263000-6
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 65.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ : ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :      25/07/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Έως 19/07/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.