05/29/2023 - 12:03

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ,ΤΜΗΜΑ 2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 & Α3 , ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ

 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

  • ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
  • ΤΜΗΜΑ 2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 & Α3

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

  • ΤΜΗΜΑ 1 : Ένα (1) μήνας από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
  • ΤΜΗΜΑ 2 : Ένα (1) μήνας από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Η προμήθεια καλύπτει τις ανάγκες 2 ετών.

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

621/07 /2023

CPV :

  • ΤΜΗΜΑ 1 : 30192700-8
  • ΤΜΗΜΑ 2 : 30197643-5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

  • ΤΜΗΜΑ 1 : 87.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
  • ΤΜΗΜΑ 2 : 124.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :

ΟΧΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :

29/06 / 2023 , ημέρα Πέμπτη  και ώρα  13:00

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Έως    23/06/ 2023 , ημέρα Παρασκευή  και ώρα  15:00