05/08/2023 - 13:29

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΦΕΠ (ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ)

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΦΕΠ (ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

6 ΜΉΝΕΣ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

621/06/2023

CPV

39221000-7

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

65.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

80.600,00 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

30/05/2023  ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

                             24/05/2023  ημέρα Τετάρτη και ώρα  15:00

 
Related files