04/21/2023 - 15:47

Οριστικοί πίνακες κατάταξης για τις θέσεις Φροντιστής/Προσωπικό Γεν. Καθηκόντων και Εργάτης Μαγειρείου/Βοηθός Μάγειρα στο πλαίσιο της με ΑΠ:701.5/17-03-2023 Πρόσκλησης Εκδ. Ενδ/ντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο ΚΦΑΑ

Οριστικοί πίνακες κατάταξης για τις θέσεις Φροντιστής/Προσωπικό Γεν. Καθηκόντων και Εργάτης Μαγειρείου/Βοηθός Μάγειρα στο πλαίσιο της με Α.Π. 701.5/17-03-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Δομής Ανωγείων Νομού Ρεθύμνου, σύμφωνα και με την με αριθμ. πρωτ. 10710/637/21-04-2023 (ΑΔΑ: 6Φ9Ζ46ΨΖΣΠ-ΔΧΝ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Απόφαση Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Επισημαίνεται ότι οι οριστικοί πίνακες έχουν κωδικοποιημένη μορφή κατά τα οριζόμενα από τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR.