04/13/2023 - 10:24

Πρόγραμμα Διεξαγωγής Συνεντεύξεων Των Υποψήφιων Της Πρόσκλησης Με Α.Π.:701/6/8070/20-03-2023 για την θέση Συνεργάτη «Χειριστή Υποστήριξης Διακρατικών Σεμιναρίων Συνεργασίας (TCA) Στο Πλαίσιο Του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για τον Τομέα Νεολαία

Στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. 701/6/8070/20-03-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθούν οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για την θέση Συνεργάτη «ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (TCA) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ για τον Τομέα Νεολαίας για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στις 19-04-2023, ημέρα Τετάρτη, και θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης στα Κεντρικά Γραφεία ΙΝΕΔΙΒΙΜ Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη – Αθήνα – 1ος όροφος – Γραφείο Διεύθυνσης Προγραμμάτων Νεολαίας και Ειδικών Δράσεων 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι με τους αριθμούς πρωτοκόλλου που αναγράφονται στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα συνεντεύξεων, να παρουσιαστούν  την καθορισμένη ώρα που ορίζεται για τον καθένα.

Η παρουσία στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική. Υποψήφιοι που δεν θα συμμετέχουν στη συνέντευξη, αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.

α/α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
1 10328/04/04/2023 19/4/2023 10:30 π.μ. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ - ΑΘΗΝΑ - 1ος όροφος - Γραφείο Διεύθυνσης Προγραμμάτων Νεολαίας και Ειδικών Δράσεων

 

Related files