03/31/2023 - 14:08

Οριστικοί πίνακες κατάταξης για τις ειδικότητες του Ψυχολόγου και του Εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της με ΑΠ: 701.1/20-02-2023 Πρόσκλησης Εκδ. Ενδ/ντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο ΚΦΑΑ Ανωγείων, Ν. Ρεθύμνου

Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τις ειδικότητες του Ψυχολόγου και του Εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της με Α.Π. 701.1/20-02-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Δομής Ανωγείων, Νομού Ρεθύμνου σύμφωνα και με τη με αριθμ. πρωτ. 10624/631/31-03-2023 (ΑΔΑ: ΩΧΚΥ46ΨΖΣΠ-93Ρ) Απόφαση Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Επισημαίνεται ότι οι οριστικοί πίνακες έχουν κωδικοποιημένη μορφή κατά τα οριζόμενα από τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR.