03/20/2023 - 11:51

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 -2027

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ.: 10533/627/17.03.2023 Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  την υποβολή  αιτήσεων προς σύναψη  σύμβασης  έργου  ιδιωτικού  δικαίου  στο  πλαίσιο  του προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα Νεολαίας για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

 

 

Related files