03/17/2023 - 16:07

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΣΤO ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης έχοντας υπόψη την με Α.Π. 10528/627/17-03-2023 (ΑΔΑ: ΡΓΝΡ46ΨΖΣΠ-ΟΥΔ) Απόφαση Δ.Σ./I.NE.ΔΙ.ΒΙ.Μ. απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ειδικότητες του Φροντιστή/Προσωπικό Γενικών Καθηκόντων και του Εργάτη Μαγειρείου/Βοηθού Μάγειρα προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που σχετίζονται με τη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ανωγείων  Ν. Ρεθύμνης σε Υποστηρικτικό Προσωπικό διάρκειας από την υπογραφή της και έως τη λήξη της παράτασης της χρηματοδότησης του Προγράμματος «Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο πλαίσιο του ΤΠΑ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», (Κωδικός Πρόσκλησης: Π77-2 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5629) της ΕΥΣΥΔΜΕΥ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (MIS 5163943), (31 Ιουλίου 2023).
Καλούνται οι υποψήφιοι από 20-03-2023 έως και τις 31-03-2023 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ταχυμεταφορών και εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 να καταθέσουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. τις υπογεγραμμένες και συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αιτήσεις τους, στην ακόλουθη δ/νση με συμπληρωμένα τα κάτωθι στοιχεία: 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη Τ.Κ. 111 43 Αθήνα (Κεντρ.Γραμματεία - 2ος Όροφος) για την υπ’ αρ. Πρωτ. 701/5/17-03-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ειδικότητες του Φροντιστή/Προσωπικό Γεν. Καθηκόντων και του Εργάτη Μαγειρείου/Βοηθού Μάγειρα στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ανωγείων και συγκεκριμένα :
Ονομασία και Περιγραφή Θέσης                   

Πληροφορίες παρέχονται στους/στις ενδιαφερόμενους/ες στα τηλέφωνα 213 131 4507, 4509 email: zolota.m@inedivim.grtm-eidikon-draseon@inedivim.gr .