03/03/2023 - 12:14

Δελτίο Τύπου-Πρόσκληση 3ου Κύκλου για το Πρόγραμμα «Διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών, συμβουλευτική καθοδήγηση κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ωφελούμενων - Βιωματικά εργαστήρια στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ (mis 5063845)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), στο πλαίσιο της Πράξης: «Ενίσχυση και ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζομένων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5063845, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες που ανήκουν σε όλες τις περιφέρειες να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα: «Διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών, συμβουλευτική καθοδήγηση κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ωφελουμένων - Βιωματικά εργαστήρια (coaching)».

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν αποκλειστικά οι γυναίκες εργαζόμενες του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας.

 Το Έργο αφορά σε υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Βιωματικών εργαστηρίων (coaching) και Πιστοποίησης σε 5.490 ωφελούμενες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  •  Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στις ωφελούμενες μέσω ατομικών συνεδριών (6 συνεδρίες ανά ωφελούμενη)
  • Υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 100 ωρών
  • Υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων που ενισχύουν τη γνώση όλων των πτυχών του εαυτού και συμβάλλουν στην αυτοβελτίωση
  •  Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ
  •  Εκπαιδευτικό Επίδομα: 100 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 500,00 €

 

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://womenleaders.inedivim.gr

Related files