01/25/2023 - 10:42

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝ. ΜΕ ΠΕΡΙΓΡ.:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Β ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:1)ΔΟΜΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 2)ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3)ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 4)ΦΕΖ & ΝΕΕΜΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Β ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:

 1)ΔΟΜΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Α.Α ΕΣΗΔΗΣ: 181772 ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ    100.200,00 ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 

2)ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ:181773 ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  180.360,00 ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 

3)ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ:181774 ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  100.200,00 ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

4)ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΕΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ:181775  ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  615.228,00 ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 1 ΕΤΟΣ 12 ΜΗΝΕΣ)

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :621/43/2022

CPV :  79713000-5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

995.988,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.235.025,12 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ : ΟΧΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ / ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : 08/03/2023 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Έως  03/03/2023 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ