01/23/2023 - 13:19

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝ. ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: 1) ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 2) ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 3) ΦΟΙΤΗΤ. ΕΣΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: 

  1. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ:181766  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :351.000,00 ΜΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.
  2. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ : 181769 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 86.400,00 ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 
  3. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ:181771 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 96.000,00 ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 1 ΕΤΟΣ (12 ΜΗΝΕΣ)

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 621/42/2022

CPV :         79713000-5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

                        533.400,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

                         661.416,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ : ΟΧΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ / ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : 07/03/2023 , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Έως 02/03/2023 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.