11/25/2022 - 15:25

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης ωρομισθίων και Συμβούλων ΣΔΕ, σύμφωνα με τις δηλώσεις προτιμήσεων, μετά την ανακοίνωση των διαθέσιμων ωρών/τμημάτων, της Πράξης «ΣΔΕ», σχολ. περ. 2022-2023.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.10021/609/25-11-2022   Απόφαση Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ανακοινώνονται:

 

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης της υπ’ αριθμ. 660/3/17985/14.06.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», ΟΠΣ:5002546, μετά την ανακοίνωση των διαθέσιμων ωρών και τμημάτων ανά ΣΔΕ και εκτός έδρας τμήμα, σχολικής περιόδου 2022-2023.

Οι υποψήφιοι, μέσω του συστήματος των αυτοματοποιημένων αναθέσεων και βάσει των επιλογών που πραγματοποίησαν, θα κληθούν, με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, να απαντήσουν θετικά ή αρνητικά εντός σαράντα οκτώ (48)  ωρών, στις αναθέσεις ωρών/παρουσιών που θα τους σταλούν ανά ΣΔΕ ή εκτός έδρα τμήμα.

Οι υποψήφιοι που θα αποδεχτούν την ανάθεση των διαθέσιμων ωρών/παρουσιών, οφείλουν να παρουσιαστούν στο ΣΔΕ εντός σαράντα οκτώ (48)  ωρών μετά από την απόφαση του Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου. Σε διαφορετική περίπτωση, η μη παρουσία τους λαμβάνεται ως άρνηση και καλείται ο επόμενος του οριστικού πίνακα κατάταξης.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ , ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ