10/21/2022 - 14:50

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΗΔ (Α.Π. 621/36/2022) "ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5131399)

Το ΔΣ/Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με την απόφαση με Α.Π. 9748/599/10-10-2022 ενέκρινε τη μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ΑΠ 621/36/2022 και περιγραφή: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της ΠΡΑΞΗΣ «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ», (κωδ. ΟΠΣ 5131399) με τίτλο «Προβολή και δημοσιότητα της Πράξης», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας/τιμής συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 111.290,32€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. κατόπιν ανακοίνωσης με το ΑΠ : 38837 ΕΞ 2022 /29-09- 2022 έγγραφου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης /Διεύθυνσης Διαχείρισης , Ανάπτυξης & Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ περί διακοπής λειτουργίας και αναβάθμισης του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ.(από 14.10.2022 και ώρα 18:05 μ.μ έως 20.10.2022 και ώρα 08:00 π.μ. ) όπως αυτή αναρτήθηκε στο site του promitheus.gov.gr και ορισμός τους ως κάτωθι:  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 27/10/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 Μ.Μ (ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 17/10/2022)  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : 02/11/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 Μ.Μ (ΑΡΧΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : 21/10/2022).