09/22/2022 - 15:13

Οριστικός Πίνακας μοριοδότησης αποτελεσμάτων υποψηφίων της Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσης έργου ιδιωτικού δίκαιου στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Erasmus+/Νεολαία και ESC για την προγραμματική περίoδο 21-27

 

Οριστικός Πίνακας μοριοδότησης αποτελεσμάτων για την επιλογή στελεχών , όπως αυτά  διαμορφώθηκαν μετά την αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/6/24225/25-07-2022 για  την υποβολή  αιτήσεων προς σύναψη  σύμβασης  έργου  ιδιωτικού  δικαίου  στο  πλαίσιο  των προγραμμάτων  «Erasmus+ για τον τομέα Νεολαίας & European Solidarity Corps» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.