09/15/2022 - 11:13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤO ΚΦΑΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης έχοντας υπόψη την με Α.Π. 9648/592/14-09-2022 (ΑΔΑ: ΩΔ1Μ46ΨΖΣΠ-2Μ4) Απόφαση Δ.Σ./I.NE.ΔΙ.ΒΙ.Μ. απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που σχετίζονται με τη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ανωγείων  Ν. Ρεθύμνης σε Επιστημονικό Προσωπικό και σε Υποστηρικτικό Προσωπικό συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της και έως τη λήξη αυτής (31 Ιανουαρίου 2023) με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση εξεύρεσης διαθέσιμων πόρων, εφόσον οι δράσεις χρηματοδοτηθούν από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. 
Καλούνται οι υποψήφιοι από 16-09-2022 έως και τις 30-09-2022 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ταχυμεταφορών και εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 να καταθέσουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. τις υπογεγραμμένες και συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αιτήσεις τους, στην ακόλουθη δ/νση με συμπληρωμένα τα κάτωθι στοιχεία: 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη Τ.Κ. 111 43 Αθήνα (Κεντρ.Γραμματεία - 2ος Όροφος) για την υπ’ αρ. Πρωτ.  607.2.12/28/28341/15-09-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ανωγείων και συγκεκριμένα :
Ονομασία και Περιγραφή Θέσης                   

Πληροφορίες παρέχονται στους/στις ενδιαφερόμενους/ες στα τηλέφωνα 213 131 4541, 4507, 4509,4510 email: zolota.m@inedivim.grtm-eidikon-draseon@inedivim.gr .