07/25/2022 - 18:06

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Αξιολογητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2021 -2027 για τους τομείς «Νεολαία» και «Αθλητισμός»

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Αξιολογητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2021 -2027 για τους τομείς «Νεολαία» και «Αθλητισμός».  Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ήτοι από την Τρίτη 26/07/2022 έως και την Πέμπτη 28/07/2022, μέσω ταχυμεταφορών ή ταχυδρομείου σε κλειστό φάκελο Α4, στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη T.K. 111 43, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 2ος όροφος.

Τηλέφωνο Κεντρικής Γραμματείας: 2131314552.