07/18/2022 - 13:54

Πίνακας συνεντεύξεων της με Α.Π. 660/2/09-03-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου αξιολογητών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ 2021 -2027 για τους τομείς «Νεολαία» και «Αθλητισμό».

Σύμφωνα με τους όρους της με Α.Π. 660/2/6878/09-03-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Αξιολογητών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ 2021 -2027 για τους τομείς «Νεολαία» και «Αθλητισμό», μετά τον έλεγχο των φακέλων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, καλούνται σε συνέντευξη οι υποψήφιοι για το Μητρώο Αξιολογητών σύμφωνα με το πρόγραμμα του Πίνακα συνεντεύξεων, κωδικοποιημένος βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης των υποψηφίων.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία υποψηφίου, αυτός οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως την Επιτροπή στο τηλέφωνο 2131314450 για τη διεξαγωγή της συνέντευξης με άλλο τρόπο (π.χ. μέσω ZOOM).

Σε περίπτωση που υποψήφιος ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ για οποιοδήποτε λόγο την ακριβή ημέρα και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης, δε δύναται να επαναπροσδιορίσει άλλη ημερομηνία Συνέντευξης, οπότε αποκλείεται από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι θα προσέρχονται στα Κεντρικά Γραφεία του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, 1ος Όροφος.

Οι υποψήφιοι καλούνται να προσέλθουν στη συνέντευξη την ημέρα και ώρα που αντιστοιχεί στον Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης τους,  και να φέρουν μαζί τους το δελτίο  αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης, καθώς θα ζητηθεί η επίδειξή του κατά την είσοδό τους στο κτίριο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

7750/17-3-2022

21/7/2022

ΠΕΜΠΤΗ

10:00

8306/23-3-2022

21/7/2022

ΠΕΜΠΤΗ

10:10

8308/23-3-2022

21/7/2022

ΠΕΜΠΤΗ

10:20

8627/28-3-2022

21/7/2022

ΠΕΜΠΤΗ

10:30

8691/29-3-2022

21/7/2022

ΠΕΜΠΤΗ

10:40

8753/29-3-2022

21/7/2022

ΠΕΜΠΤΗ

10:50

9010/30-3-2022

21/7/2022

ΠΕΜΠΤΗ

11:00

9077/31-3-2022

21/7/2022

ΠΕΜΠΤΗ

11:10

9079/31-3-2022

21/7/2022

ΠΕΜΠΤΗ

11:20

9138/31-3-2022

21/7/2022

ΠΕΜΠΤΗ

11:30

9141/31-3-2022

21/7/2022

ΠΕΜΠΤΗ

11:40

9143/31-3-2022

21/7/2022

ΠΕΜΠΤΗ

11:50

9144/31-3-2022

21/7/2022

ΠΕΜΠΤΗ

12:00

9145/31-3-2022

21/7/2022

ΠΕΜΠΤΗ

12:10

9146/31-3-2022

21/7/2022

ΠΕΜΠΤΗ

12:20

9147/31-3-2022

21/7/2022

ΠΕΜΠΤΗ

12:30

9176/31-3-2022

21/7/2022

ΠΕΜΠΤΗ

12:40

9178/31-3-2022

21/7/2022

ΠΕΜΠΤΗ

12:50

9179/31-3-2022

21/7/2022

ΠΕΜΠΤΗ

13:00

9522/4-4-2022

21/7/2022

ΠΕΜΠΤΗ

13:10

9180/31-3-2022

22/7/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10:00

9405/4-4-2022

22/7/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10:10

9406/4-4-2022

22/7/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10:20

9002/30-3-2022

22/7/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10:30

9524/4-4-2022

22/7/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10:40

9527/4-4-2022

22/7/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10:50

9528/4-4-2022

22/7/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:00

9529/4-4-2022

22/7/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:10

9654/5-4-2022

22/7/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:20

9789/6-4-2022

22/7/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:30

9945/7-4-2022

22/7/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:40

10095/8-4-2022

22/7/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:50

10412/11-4-2022

22/7/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12:00

10414/11-4-2022

22/7/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12:10

10511/11-4-2022

22/7/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12:20

10512/11-4-2022

22/7/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12:30

10513/11-4-2022

22/7/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12:40

10612/12-4-2022

22/7/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12:50

10613/12-4-2022

22/7/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13:00

11503/18-4-2022

22/7/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13:10