07/12/2022 - 16:02

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:«Εκπαιδευτικό υλικό και Εκπαίδευση» ΕΡΓΟ στο πλαίσιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2.0 «Ίδρυση & λειτουργία πρότυπων επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ)» ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΕΡΓΟΥ: 5174700

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

«Εκπαιδευτικό υλικό και Εκπαίδευση» ΕΡΓΟ στο πλαίσιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2.0«Ίδρυση & λειτουργία πρότυπων επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ)»ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΕΡΓΟΥ: 5174700

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

ΕΩΣ 30/06/2025

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

621/ 24/2022

CPV :

80000000-4

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

11.946.250€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :

ΟΧΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ BEΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :

                       02/09/2022 , ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00 μ.μ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Έως  12/08 /2022 , ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00 μ.μ