06/29/2022 - 13:54

Παράταση προθεσμίας υποβολής της με Α.Π. 660/3/17985/14-06-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή: 1.αίτησης ένταξης νέων μελών και 2: επικαιροποίησης στοιχείων ενταγμένων μελών στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. έτους 2022. (ΟΠΣ 5002546)

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), ανακοινώνει την παράταση λόγω τεχνικών προβλημάτων της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ένταξης νέων μελών και επικαιροποίησης των στοιχείων των ενταγμένων μελών στο Μητρώο ΣΔΕ, έτους 2022, της Α.Π. 660/3/17985/14-06-2022 Πρόσκλησης, στο πλαίσιο της Πράξης Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ΟΠΣ: 5002546.

Νέα καταληκτική ημερομηνία έως 1/7/2022 ώρα 15:00.

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ , ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ

logo2014-2020