03/31/2022 - 13:58

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων της με Α.Π. 660/2/6878/09.03.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Αξιολογητών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Eramsus + 2021-2027 για τους τομείς "Νεολαία" και "Αθλητισμός"

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης έχοντας υπόψη την υπ' αριθμό 8933/560/29.03.2022 Απόφαση Δ.Σ. ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών της με  με Α.Π. 660/2/6878/09.03.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Αξιολογητών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Eramsus + 2021-2027 για τους τομείς "Νεολαία" και "Αθλητισμός". 

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών σε κλειστό φάκελο στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 111 43, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 2ος  όροφος.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής 09/04/2022.