03/09/2022 - 15:51

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης Α' φάσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 607.2.12/2/4954/21-02-2022 για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Δομής Ανωγείων Νομού Ρεθύμνου

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.: 607.2.12/2/4954/21-02-2022 για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Δομής Ανωγείων Νομού Ρεθύμνου. Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων αφορούν αποκλειστικά ένσταση επί των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών της ως άνω Πρόσκλησης και υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ήτοι από την Πέμπτη 10/03/2022 έως και την Τετάρτη 16/03/2022, μέσω ταχυμεταφορών ή ταχυδρομείου σε κλειστό φάκελο Α4, στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη T.K. 111 43, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 2ος όροφος.

Τηλέφωνο Κεντρικής Γραμματείας: 2131314552