02/24/2022 - 12:29

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Eπισκευή, συντήρηση και συμμόρφωση με τις παρατήρτησεις του φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων για τα κτίρια των Σ.Ε. ΑΣΠΑΙΤΕ – Α’, Γ’, Δ’ Φ.Ε.Θ. – Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ – Φ.Ε.Ι. – Φ.Ε.Β. – Φ.Ε.Π.Α. – Φ.Ε.Ξ. – ΚΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Οδός Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη

ΠΟΛΗ

Αθήνα

Τ.Κ.

11143

ΧΩΡΑ

Ελλάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS

GR300001

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ

2131314567-74 / 2131314576

ΗΛ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

tm-promitheion@inedivim.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τμήμα Προμηθειών & Διοικητικής Μέριμνας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  (URL)

www.inedivim.gr

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  «Eπισκευή, συντήρηση και συμμόρφωση με τις παρατήρτησεις του φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων για τα κτίρια των Σ.Ε. ΑΣΠΑΙΤΕ – Α’, Γ’, Δ’ Φ.Ε.Θ. – Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ – Φ.Ε.Ι. – Φ.Ε.Β. – Φ.Ε.Π.Α. – Φ.Ε.Ξ. – ΚΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ».

 

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV

50750000-7

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του

ν. 4412/2016

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

621/39/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

269.500,00  (ΕΥΡΩ) € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

334.180,00 (ΕΥΡΩ) € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

31/03/2022  ημέρα Πέμπτη ώρα 15:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

06/04/2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα  13:00 μ.μ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/A’/29/29.05.2013) και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/B’/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»