11/08/2021 - 12:04

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων στο πλαίσιο της Αρ. Πρ. 607.2.12/13/22161/10-09-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Δομής Ανωγείων Ν. Ρεθύμνου

Ανάρτηση αποτελεσμάτων ενστάσεων μετά την έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων με την υπ΄ αριθμ. 8361/533/05-11-2021 Απόφαση Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 607.2.12/13/22161/10-09-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤO ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης

και Ένταξης

 

Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης