10/25/2021 - 12:35

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης Α' φάσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 607.2.12/13/22161/10-09-2021 για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Δομής Ανωγείων Νομού Ρεθύμνου

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.: 607.2.12/13/22161/10-09-2021 για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Δομής Ανωγείων Νομού Ρεθύμνου. Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων αφορούν αποκλειστικά ένσταση επί των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών της ως άνω Πρόσκλησης και υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ήτοι από την Τρίτη 26/10/2021 έως και την Τρίτη 02/11/2021, μέσω ταχυμεταφορών ή ταχυδρομείου σε κλειστό φάκελο Α4, στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη T.K. 111 43, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 2ος όροφος.

Τηλέφωνο Κεντρικής Γραμματείας: 2131314552

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης

και Ένταξης

 

 

Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης