09/27/2021 - 16:53

Συμπληρωματικός Προσωρινός Πίνακας Ένταξης και μη Ένταξης υποψηφίων στο Μητρώο ΣΔΕ (1ο Στάδιο), της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», ΟΠΣ 5002546, έτους 2021.

Συμπληρωματικός Προσωρινός πίνακας Ένταξης και μη Ένταξης υποψηφίων στο Μητρώο ΣΔΕ, 1ο Στάδιο, της υπ’ αριθμ. 660/5/19399/28-07-2021 Πρόσκλησης, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών των παραγράφων Β.1, Β.2 και Β.3 της ως άνω Πρόσκλησης.

Λόγω ένταξης και των 15 υποψηφίων στο Μητρώο ΣΔΕ, δε θα ακολουθήσει εκ νέου περίοδος υποβολής ενστάσεων κατά του συμπληρωματικού προσωρινού πίνακα.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

logo2014-2020