06/01/2021 - 16:07

Συνοπτικός Διαγωνισμός του Έργου με θέμα: "Κατασκευή προσβάσεων ΑΜΕΑ στο κτηριακό συγκρότημα της Φοιτητικής Εστίας Πατρών (τεμ. 1)"

Καλούμε: κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει προσφορά για την επιλογή αναδόχου για το έργο " Κατασκευή προσβάσεων ΑΜΕΑ στο κτηριακό συγκρότημα της Φοιτητικής Εστίας Πατρών (τεμ. 1)" με συνολικό προϋπολογισμό έως #48.852,00# Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

 

Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα θα πρέπει να αποστείλουν, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εντός της λήξης προθεσμίας των προσφορών. Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο. Για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147) του συγκεκριμένου συνοπτικού διαγωνισμού σε επεξεργάσιμη μορφή, καθώς και το σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνονται ως ξεχωριστά αρχεία στα συνημμένα. 

 

Λήξη υποβολής προσφορών: Τρίτη 15/06/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Related files
diakiryxi.pdf (3.53 MB)
t.e.y.d.doc (134 KB)