05/10/2021 - 16:10

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ << ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ >>

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

621/17/2021

CPV :

55300000-3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

232.650,00 €  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :

100 % +/- επί του συμβατικού τιμήματος

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ / ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :

17.06.2021, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Έως 11.06.2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15:00 μ.μ.