04/26/2021 - 14:29

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ<<ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΕΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ>>

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ  ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:

 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΕΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : ΕΝΑ ΕΤΟΣ (12 ΜΗΝΕΣ)

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 621/23/2021

CPV : 79713000-5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

560.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

694.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ : ΟΧΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ / ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : 03/06/2021, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14 : 00 μ.μ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Έως 28/05/2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 15 : 00 μ.μ