03/03/2021 - 15:06

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ <<ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Α.Α. ΚΑΙ Κ. Υ./ΙΝΕΔΙΒΙΜ>> ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ (60 ΜΗΝΕΣ)

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Α.Α. ΚΑΙ Κ.Υ./ΙΝΕΔΙΒΙΜ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ (60 ΜΗΝΕΣ)

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

621/07/2021

CPV :

50000000-5, 5070000-2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

770.609,68€  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :

OXI

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ / ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :

13/04/2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Έως 06/04/2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00