03/02/2021 - 17:05

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ <<ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Φ. Ε.Π.Α.)>>

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Φ.Ε.Π.Α.)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΤΗ (48 ΜΗΝΕΣ)

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

621/09/2021

CPV :

50000000-5, 5070000-2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

992.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :

ΟΧΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ / ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :

12/04/2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Έως 05/04/2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00