02/25/2021 - 16:08

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ <<ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΩΝ Φ.Ε.Ε.Μ.Π.-Ν.Ε.Ε.Μ. Π. ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΑ ΕΤΗ (36 ΜΗΝΕΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΩΝ           Φ.Ε.Ε.Μ.Π.-Ν.Ε.Ε.Μ.Π.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

ΤΡΙΑ ΕΤΗ (36 ΜΗΝΕΣ)

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

621/06/2021

CPV :

50000000-5, 5070000-2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

973.466,91€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :

OXI

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ / ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :

12/04/2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Έως 05/04/2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00