02/22/2021 - 14:55

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ (60 ΜΗΝΕΣ)

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

621/01/2021

CPV :

50000000-5, 5070000-2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

969.745,80€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :

ΟΧΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ / ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :

02/04/2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:00

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Έως 29/03/2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00