01/25/2021 - 10:18

Πίνακας συνεντεύξεων της με Α.Π. 660/7/45694/02-12-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Θέσεων για τη στελέχωση της Κεντρικής Ομάδας Έργου της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) -Νέα Φάση» –Θέση "Επόπτες Περιφερειών Οικονομικού Αντικειμένου"

Σύμφωνα με τους όρους της με Α.Π. 660/7/45694/02-12-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  Θέσεων για τη στελέχωση της Κεντρικής Ομάδας Έργου της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» ΟΠΣ 5002212, πεδίο Ε. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ/ΠΡΟΤΑΣΗ,

μετά τον έλεγχο των φακέλων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, καλούνται σε συνέντευξη οι υποψήφιοι για τη θέση «Επόπτες Οικονομικού Αντικειμένου Περιφερειών», σύμφωνα με το πρόγραμμα του Πίνακα συνεντεύξεων που αναρτάται συνημμένα, κωδικοποιημένος βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης των υποψηφίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι εκ των υποψηφίων δεν είχαν ενσωματώσει στον φάκελο δικαιολογητικών το στοιχείο  «Γ.1 ΠΡΟΤΑΣΗ» του πίνακα κριτηρίων μοριοδότησης για την επιλογή της αντίστοιχης θέσης (κατηγορία κριτηρίων Γ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ/ΠΡΟΤΑΣΗ), υποχρεούνται να την προσκομίσουν κατά την παρούσα συνέντευξη προκειμένου να είναι δυνατή η μοριοδότηση του κριτηρίου.

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία υποψηφίου, αυτός οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή (email: kdvm@inedivim.gr) έως και την Τρίτη 26/1/2021 και ώρα 12:00 για τη διεξαγωγή της συνέντευξης μέσω on line διαδικτυακής επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που υποψήφιος ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ για οποιοδήποτε λόγο την ακριβή ημέρα και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης, δε δύναται να επαναπροσδιορίσει άλλη ημερομηνία Συνέντευξης, οπότε αποκλείεται από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι θα προσέρχονται στα Κεντρικά Γραφεία του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, 4ος Όροφος.

Τηλ. επικοινωνίας: 2131314662, email: kdvm@inedivim.gr

Οι υποψήφιοι καλούνται όπως φέρουν μαζί τους το δελτίο  αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης, καθώς θα ζητηθεί η επίδειξή του κατά την είσοδό τους στο κτίριο.