01/14/2021 - 13:16

Πίνακας συνεντεύξεων της με Α.Π. 660/7/45694/02-12-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Θέσεων για τη στελέχωση της Κεντρικής Ομάδας Έργου της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» ΟΠΣ 5002212 –Θέση "Υπεύθυνος Διαδικασιών και Δικτύωσης"

Σύμφωνα με τους όρους της με Α.Π. 660/7/45694/02-12-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  Θέσεων για τη στελέχωση της Κεντρικής Ομάδας Έργου της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» ΟΠΣ 5002212, πεδίο Ε. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ/ΠΡΟΤΑΣΗ,

μετά τον έλεγχο των φακέλων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, καλούνται σε συνέντευξη οι υποψήφιοι για τη θέση «Υπεύθυνος Διαδικασιών και Δικτύωσης», σύμφωνα με το πρόγραμμα του Πίνακα συνεντεύξεων που αναρτάται συνημμένα, κωδικοποιημένος βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης των υποψηφίων.

Σε περίπτωση που υποψήφιος ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ για οποιοδήποτε λόγο την ακριβή ημέρα και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης, δε δύναται να επαναπροσδιορίσει άλλη ημερομηνία Συνέντευξης, οπότε αποκλείεται από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι θα προσέρχονται στα Κεντρικά Γραφεία του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα,  4ος Όροφος.

Τηλ. επικοινωνίας: 2131314662, email: kdvm@inedivim.gr