12/07/2020 - 17:42

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Αναγκών στο Κ.Π.Ε. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο, που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει προσφορά, για την προμήθεια ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33600000-6), για την κάλυψη των αναγκών του Κ.Π.Ε. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ. Δείτε τα συνημμένα αρχεία: