11/20/2020 - 15:45

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» ΟΠΣ 5002212

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π.660/4/16980/10-06-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 50022212 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020», σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 7276/466/19.11.2010 Απόφαση Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (οι πίνακες αναρτώνται ανά περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα και ειδικότητα)

Οι Πίνακες  διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής επαλήθευσης των στοιχείων των αιτήσεων με το περιεχόμενο των φακέλων των δικαιολογητικών των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερωθούν μέσω της πλατφόρμας στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης που είχαν υποβάλλει.

Επί του προσωρινού πίνακα οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις, σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Προθεσμία Υποβολής Ενστάσεων:  Δευτέρα 23/11/2020 ώρα 08:00 έως  Παρασκευή 27/11/2020 ώρα 23:59.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με email ή fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από e-παράβολο των 20€ και το παράβολο να συνοδεύεται από αποδεικτικό εξόφλησής του. (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, σελ. 27-28 της Α.Π.660/4/16980/10-06-2020 Πρόσκλησης)

Επισημαίνεται ότι το παράβολο είναι μοναδικό και ισχύει για μία (1) μόνο Πρόσκληση.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επι ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες, ειδικότερα δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου. Οι ενστάσεις  πρέπει να αναφέρονται επί συγκεκριμένων πεδίων μοριοδότησης και σε  καμία περίπτωση δεν συνοδεύονται από επιπλέον δικαιολογητικά.

Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων και ύστερα από ενδεχόμενη αναμόρφωση της βαθμολογίας των υποψηφίων, με απόφαση του Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. καταρτίζονται οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. www.inedivim.gr

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής ενστάσεων θα παρέχονται στα τηλέφωνα: 213-131-4639,  213-131-4620, 213-131-4526 κατά τις ώρες 10:00 έως 13:00. 

Τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων: karakolidou.e@inedivim.gr

Related files