07/02/2020 - 17:55

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΔΒΜ-ΝΕΑ ΦΑΣΗ(Α.Π. 620/15/2020)

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ διοικητική επαλήθευση των φακέλων των υποψηφίων των ωρομίσθιων εκπαιδευτών ΚΔΒΜ-Νέα φάση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

85 ημέρες

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

 620/15/2020

CPV :

75120000-3

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

60.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :

  13/07/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Έως 13/07/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.