05/29/2020 - 23:47

Χρηματοδότηση Σχολικών Επιτροπών

ΣΧΕΤΙΚΑ:
1.  Νόμος υπ.αριθμ. 4115/2013 «Οργάνωση και Λειτουργία Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ»
2.  Νόμος υπ.αριθμ. 4547/ΦΕΚ 102 Α΄άρθρο 115
3.  Η με αριθ. 140251/Γ4 Aπόφαση Υπουργού Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων(ΦΕΚ 3794/3-9-2018 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) .
4. H  με αριθμ. 71394/Υ1(ΦΕΚ 1673/14.05.2019) ΤΕΥΧΟΣ Β΄ Κ.Υ.Α  Υπουργού Παιδείας, Έρευνας  &    Θρησκευμάτων   και Αναπληρωτή  Υπουργού Oικονομικών.
5. H με αριθμ. Κ1/189291 (ΦΕΚ 4406/02.12.2019 ΤΕΥΧΟΣ Β΄ Κοινή Υπουργική Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών , Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υπουργού Εσωτερικών.
6. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 90 ΤΕΥΧΟΣ Α΄01/05/2020)
7. Κ.Υ.Α   Υπουργού Παιδείας, Έρευνας  &    Θρησκευμάτων, Υπουργού Εσωτερικών   και Αναπληρωτή  Υπουργού Oικονομικών,   (ΦΕΚ  2027/27.05.2020 ΤΕΥΧΟΣ Β).         

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ  μέχρι 30/06/2020, συνεχίζει τη διαχείριση της χρηματοδότησης των σχολικών επιτροπών για τις σχολικές μονάδες που δεν υπηρετεί σε οργανικές θέσεις προσωπικό (ΙΔΑΧ) .

Με  την έκδοση της K.Υ.Α  Υπουργού Παιδείας, Έρευνας  &    Θρησκευμάτων ,Υπουργού Εσωτερικών ,   και Αναπληρωτή  Υπουργού Oικονομικών  (ΦΕΚ 2027/27.05.2020 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) εγκρίθηκε πρόσθετη χρηματοδότηση των  Σχολικών Επιτροπών ,ποσού 2.000.000 ευρώ, για το έργο των σχολικών καθαριστριών ,κατά το σχολικό έτος 2019-2020 και συγκεκριμένα από 28/05/2020 έως12/06/2020, για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας και από 28/05 /2020 έως 26/06/2020 για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας ,λόγω αυξημένων αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων  κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος, που  προκύπτουν από την επαναλειτουργία των σχολείων και τα ληφθέντα μέτρα τήρησης κοινωνικών αποστάσεων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Σε εκτέλεση της   ανωτέρω και για την χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών, οι οποίες καταβάλλουν τις αμοιβές των καθαριστών/στριών στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις (ΙΔΑΧ), το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα προβεί  άμεσα στην κατάρτιση τροποποιητικών συμβάσεων χρηματοδότησης -μεταξύ Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και των αντίστοιχων Σχολικών Επιτροπών, με αναλογικό  επιμερισμό του συνολικού ποσού χρηματοδότησης  εκάστης αρχικής σύμβασης των Σχολικών Επιτροπών , με την  προσθήκη της πρόσθετης  αυτών  και συγκεκριμένα για την Πρωτοβάθμια από  28/05/2020-26/06/2020)  και   για τη Δευτεροβάθμια ( 28/05/2020-12/06/2020) , οι οποίες θα  αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα http://www.inedivim.gr/sxolikesepitropes/, και θα ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφό μας .