03/11/2020 - 11:51

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης στο πλαίσιο της με Α.Π. 660/1/787/10-01-2020 Πρόσκλησης εκδ. ενδιαφέροντος για την επιλογή Ομάδας Έργου της Πράξης με τίτλο «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Β κύκλος».

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης στο πλαίσιο της με Α.Π. 660/1/787/10-01-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Ομάδας Έργου της Πράξης με τίτλο «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Β κύκλος», με κωδικό ΟΠΣ 5050677 και σύμφωνα με την Α.Π 6836/422/10-03-2020 Απόφαση ΔΣ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Οι πίνακες διαμορφώθηκαν μετά από αξιολόγηση, από την επιτροπή Διοικητικής Επαλήθευσης  που ορίστηκε με το υπ΄ αριθμ. 604/63/5650/13-02-2020 έγγραφο του Προέδρου Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 660/1/787/10.01.2020.

Τυχόν ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 660/1/787/10-01-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

 

 

logo2014-2020