03/03/2020 - 13:18

Πίνακες διεξαγωγής Συνεντεύξεων στο πλαίσιο της με Α.Π. 660/1/787/10-01-2020 Πρόσκλησης εκδ. ενδιαφέροντος για την επιλογή Ομάδας Έργου της Πράξης με τίτλο «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Β κύκλος»

Καλούμε τους υποψηφίους της με Α.Π. 660/1/787/10-01-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Ομάδας Έργου της Πράξης με τίτλο «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Β κύκλος», να παρουσιαστούν για συνέντευξη την Δευτέρα 09/03/2020 και ώρα, από 10.00 π.μ έως 14.00 μ.μ, στον 5ο όροφο στα γραφεία της Ν/Υ, οδός Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη (είσοδος από Κοκκινάκη) με βάση τους παρακάτω πίνακες:

 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αριθμός Πρωτοκόλλου αίτησης  

Ημέρα  Διεξαγωγής Συνέντευξης

Ώρα Διεξαγωγής Συνέντευξης

2961/29-1-2020

09/03/2020

10:00

2810/28-1-2020

09/03/2020

10:00

2854/28-1-2020

09/03/2020

10:00

2802/28-1-2020

09/03/2020

10:00

 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αριθμός Πρωτοκόλλου αίτησης  

Ημέρα  Διεξαγωγής Συνέντευξης

Ώρα Διεξαγωγής Συνέντευξης

2966/29-1-2020

09/03/2020

10:00

2513/27-1-2020

09/03/2020

10:00

 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ

Αριθμός Πρωτοκόλλου αίτησης  

Ημέρα  Διεξαγωγής Συνέντευξης

Ώρα Διεξαγωγής Συνέντευξης

2813/28-1-2020

09/03/2020

10:00

3012/29-1-2020

09/03/2020

10:00

2840/28-1-2020

09/03/2020

10:00

2331/24-1-2020

09/03/2020

10:00

2971/29-1-2020

09/03/2020

10:00

2796/28-1-2020

09/03/2020

10:00

2812/28-1-2020

09/03/2020

10:00

2509/27-1-2020

09/03/2020

10:00

2963/29-1-2020

09/03/2020

10:00

3010/29-1-2020

09/03/2020

10:00

2965/29-1-2020

09/03/2020

10:00

3011/29-1-2020

09/03/2020

10:00

2964 & 3064/29-1-2020

09/03/2020

10:00

2968/29-1-2020

09/03/2020

10:00

 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Αριθμός Πρωτοκόλλου αίτησης  

Ημέρα  Διεξαγωγής Συνέντευξης

Ώρα Διεξαγωγής Συνέντευξης

2679/27-1-2020

09/03/2020

10:00

2997/28-1-2020

09/03/2020

10:00

 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Αριθμός Πρωτοκόλλου αίτησης  

Ημέρα  Διεξαγωγής Συνέντευξης

Ώρα Διεξαγωγής Συνέντευξης

2533/27-1-2020

09/03/2020

10:00

2818/28-1-2020

09/03/2020

10:00

2332/24-1-2020

09/03/2020

10:00

3206/30-1-2020

09/03/2020

10:00

3207/30-1-2020

09/03/2020

10:00

2807/28-1-2020

09/03/2020

10:00

 

 

logo2014-2020