02/11/2020 - 14:46

Αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Erasmus+ για τον τομέα Νεολαίας & European solidarity coprs»

Οριστικός Πίνακας μοριοδότησης αποτελεσμάτων για την επιλογή δύο (2) νέων στελεχών , όπως αυτά  διαμορφώθηκαν μετά την αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/14/47338/23-12-2019 για την υποβολή  αιτήσεων προς σύναψη  σύμβασης  έργου  ιδιωτικού  δικαίου  στο  πλαίσιο  των προγραμμάτων  «Erasmus+ για τον τομέα Νεολαίας & European solidarity coprs».