02/05/2020 - 07:39

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων για τη θέση του Υπεύθυνου της Κεντρικής Ομάδας Έργου Κ.Δ.Β.Μ. της Α.Π.: 660/11/39090/15.10.2019 Πρόσκλησης της πράξης «Κ.Δ.Β.Μ. –Νέα Φάση» σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 6592/406/04.12.2019 απόφαση Δ.Σ./ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων για τη θέση του Υπεύθυνου της Κεντρικής Ομάδας Έργου Κ.Δ.Β.Μ. της με αρ. πρωτ. 660/11/39090/15-10-2019 «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Υπεύθυνου Ομάδας Έργου Κ.Δ.Β.Μ.» στο πλαίσιο της Πράξης  «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 6592/406/04.12.2019 από ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε από τους υποψηφίους καμία ένσταση στην προθεσμία των πέντε (5) εργάσιμων ημερών ο προσωρινός πίνακας κατάταξης καθίσταται οριστικός πίνακας κατάταξης.

logo2014-2020