11/12/2019 - 14:46

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΝΕΩΝ

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ.:  6523/402/11-11-2019 Aπόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ :ΩΨ6Σ46ΨΖΣΠ-ΡΡΧ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.: 660/13/42203/12-11-2019, για  την υποβολή  αιτήσεων προς σύναψη  σύμβασης  έργου  ιδιωτικού  δικαίου  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ», για  πέντε  (5)  θέσεις  για  τη  διοικητική  και  μηχανογραφική διαχείριση / υποστήριξη του προγράμματος.

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν ιδιοχείρως σε κλειστό φάκελο από τις 10.00 έως 12.00 ή μέσω ταχυδρομείου σε κλειστό φάκελο στο  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας  2οόροφος μέχρι την Τρίτη 03 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00’

Related files