11/04/2019 - 12:28

Εξέταση Αίτησης Θεραπείας του υποψήφιου με αριθμό πρωτ. ηλεκτρονικής αίτησης 18521 κατά της υπ΄ αριθμ. 6244/374/07.06.2019 Απόφασης Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Εξέταση Αίτησης Θεραπείας του υποψήφιου με αριθμό πρωτ. ηλεκτρονικής αίτησης 18521 κατά της υπ΄ αριθμ. 6244/374/07.06.2019 Απόφασης Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σχετικά με την έγκριση ανάρτησης και δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Πινάκων Επιτυχόντων Υποψηφίων, των Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Αττικής για την ειδικότητα της Πληροφορικής, της με αρ. πρωτ. 660/7/34350/19-10-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».