Διοικητικό Συμβούλιο ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Δ.Σ. είναι όργανο χάραξης πολιτικής του Ιδρύματος και εγκρίνει  το κοινωνικό, επιστημονικό, ερευνητικό και αναπτυξιακό του πρόγραμμα, την πολιτική του, καθώς και τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του Ιδρύματος. Επίσης μπορεί να ελέγχει απολογιστικά τις πράξεις κάθε οργάνου του Ιδρύματος.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ Δ.Σ. ΤΗΝ  5 Σεπτεμβρίου 2023   ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 911 - 5.9.2023​ 

  • Πρόεδρος: Άννα Ροκοφύλλου του Χρήστου, δικηγόρος.

  • Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Μανδραπήλιας του Ερρίκου.

  • Μιχαέλλα Κυριακοπούλου του Όθωνα, δικηγόρος,  τακτικό μέλος.

  • Ιωάννης Θεοφίλης του Χρήστου, δημόσιος υπάλληλος,  τακτικό μέλος.

  • Γεώργιος Ματσόπουλος του Κων/νου, Καθηγητής στην Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο ΕΜΠ,  τακτικό μέλος.

  • Γεώργιος Χαλκιάς του Γρηγορίου, δημόσιος υπάλληλος,  τακτικό μέλος.

  • Κων/νος Τομαράς, τακτικό μέλος (Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΙΝΕΔΙΒΙΜ)


 

Feed